ÁSZF - Adatkezelés


Általános szerződési feltételek, adatkezelés

Az Adatkezelő jelen felhasználási feltételei tartalmazzák a www.work24.hu  weboldal keretén belül végzett szolgáltatásokat, felhasználási feltételeket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A weboldalakon nyújtott szolgáltatások igénybevételével a weboldalt használók (továbbiakban Felhasználók) elfogadják a felhasználás feltételeit. A feltételek elfogadása a Regisztráció gomb megnyomásával történik, mely során a regisztrált egy aktivációs kódot kap a regisztráció során megadott e-mail címre. Az aktivációs kódra kattintva jön létre a szerződés a felek között.
A honlap regisztráció nélküli használata a hatályos magyar jogszabályok szerint történhet, jelen feltételek el nem olvasása és a hatályos jogszabályos hiányos ismerete nem mentesíti a felhasználót azok betartása alól.
Kérjük olvassa el a használati útmutatót is.

I. Jogszabályok, adatkezelési elvek

Adatkezelő a weboldalakon végzett szolgáltatások nyújtása során a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével.

 1. Adatkezelő szolgáltatásokat nyújt a felhasználók részére. Az adatkezelés célja, hogy a felhasználók regisztrációja során megadott személyes adatait adatkezelő az általa fenntartott elektronikus adatbázisban (továbbiakban Adatbázis) elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje stb.), feldolgozza, majd továbbítsa harmadik személyek felé, akik az adatbázist használják (továbbiakban Adatfelhasználók). Az adatkezelés jogalapja az, hogy a felhasználók önkéntes regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen cél érdekében adatkezelő a személyes adataikat kezelje, feldolgozza és adatfelhasználók részére megjelenítse.
 2. A weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
 3. A regisztrációval a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait adatkezelő az adatbázisban elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd megjelenítse az adatfelhasználók felé. A regisztráció során adatkezelő csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a szolgáltatás nyújtására alkalmas.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes adatokat az adatbázisba elhelyezi, az adatkezelő nem vállal olyan kötelezettséget, hogy a felhasználó számára állást, vagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Az adatkezelő nem foglalkozik munkaerő közvetítéssel, így egyetlen partnere számára sem garantál pályázókat vagy állásajánlatokat, a szolgáltatás kizárólag a szerződő partnerek számára webes felületen történő megjelenésre vonatkozik.
 5. Felhasználó hozzájárul, hogy az adatkezelő a felhasználó személyes adatait a regisztrálás során használt adatbázistól eltérően, az adatkezelő által esetlegesen működtetett másik adatbázisba mozgassa.
 6. Felhasználó hozzájárul, hogy a www.work24.hu weblapon megjelenített hirdetések más weblapokon is (akár hirdetés formájában is) megjelenhetnek.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak az adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít a felhasználó számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatban.
 8. Felhasználó hozzájárul, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adatainak megfelelő ajánlatokról.
 9. Felhasználó hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére az adatkezelő a szolgáltatásairól, a felhasználó újdonságairól tájékoztatót küldjön.
 10. A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az adatkezelő szellemi alkotása. Az adatkezelő által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

II. Felelősség

 1. A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak, az aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az adatkezelő nem vállal felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatkezelő okkal feltételezi, vagy az adatbázisban elhelyezett személyes adatok valótlanságot tartalmaznak, vagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, az adatkezelőnek jogában áll az elhelyezett személyes adatokat az adatbázisból minden ellenszolgáltatás nélkül eltávolítani.
 3. Adatkezelő a felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott információkért a felelősséget kizárja. Amennyiben adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a.) felhasználó más személy adatait adja meg és ezzel jogszabályt vagy más harmadik személy jogait sérti b.) adatkezelő által nyújtott szolgáltatás keretein belül nyilvánosan vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy c.) jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit megszegte, az adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a jogi felelősségre vonás érdekében, illetve károkozás esetén kár megtérítése érdekében.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő nem tartozik felelősséggel a személyes adatoknak az adatfelhasználók által történő semmilyen olyan felhasználásért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal, illetve a felhasználó által adott hozzájárulással. Az adatkezelő nem felelős annak biztosításáért, hogy az adatfelhasználók a személyes adatokat bizalmasan kezelik.
 5. A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését adatkezelő kizárja.

III. Joggyakorlás, jogorvoslat

1.  Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről az info kukac work24 pont hu címen. Kérésére adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül megadja.
2.  Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot adatkezelő köteles helyesbíteni. Az 1992. évi LXIII. törvény szerint adatkezelő köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait amennyiben:
 • a kezelés jogellenes,
 • a felhasználó kéri,
 • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható- feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, -azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
3.  Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
4.  Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint.

IV. „Cookie”-k „sütik” kezelése

1.  A weboldal egyes részeinek letöltésekor adatkezelő automatikusan kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat helyezhet el a felhasználó számítógépén (cookie vagy süti). Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Felhasználó a számítógép böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha adatkezelő adatfájlt kíván elhelyezni a számítógépén, vagy a cookiek – sütik – küldését meg is tilthatja.
2.  A weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP (Internet Protokoll) címéről naplófájl készülhet. Az adatokat kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az adatkezelő kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím  és a naplófájl személyes azonosításra nem alkalmasak, azonban egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készülhet és havi rendszerességgel keletkező naplóállományokat adatkezelő 90 napig tárolhatja. Az IP címeket adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

V. Hirdetési feltételek

1.  A weblap üzemeltetője a megrendelő felé a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • Megrendelő állásajánlatainak webes felületen történő megjelenítése
 • Kiemelt helyeken webes felület biztosítása álláshirdetés megjelenítéséhez
 • Hozzáférés az online önéletrajz adatbázishoz
 • Megrendelő céges logójának megjelenítése igény szerint
 • Reklám bannerek elhelyezésének lehetősége
 • Reklámok megjelenítése
 • Megrendelő részére online interjú (Skype interjú) lehetőség biztosítása
 • Ajánlatok QR-kóddal (Mobilkóddal) történő támogatása (Mobiltelefonon, mobilinternet segítségével az adott hirdetés egyszerű és gyors megjelenítése)
 • Hírlevél küldés

2. Az interneten történő megjelenés a www.work24.hu weblapon történik meg. Szóbeli megállapodások érvényességéhez azok írásbeli megerősítése szükséges. A szolgáltató a megjelenéshez kizárólag írásbeli megrendelést fogad el, melyet a szolgáltató saját hatáskörében elutasíthat. A weblapon feladott megrendelések és álláshirdetések írásos megrendelésnek minősülnek.
3.  Az online szolgáltatások érvényességi idejét a mindenkori megrendelés tartalmazza a megrendelt szolgáltatás ellenértékének megfizetésével. Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítésétől következmények nélkül bármikor eltekinteni, ha a megrendelő bármely okból szolgáltató felé díjhátralékban van. Ha a weblap üzemeltetése valamely okból megszűnik, a szolgáltató köteles 30 munkanapon belül a megrendelő részére a tőle átvett szolgáltatás időarányos díjának visszafizetésére, de ezen felül semmiféle kötelezettsége nincsen.
4. A szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a weblapon a megrendelő versenytársainak álláshirdetéseit nem teszi közzé. Ez minden szolgáltatásra érvényes.
5.  A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy kártérítési kötelezettség nélkül visszalépjen a megrendeléstől, ha a szolgáltatás tartalma, akár formája a megjelenítésre vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
6.  A szolgáltató nem vállal felelősséget és nem garantálja azt, hogy a szolgáltatás szünet nélkül és hibamentesen működik, tekintet nélkül arra, hogy technikai és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül gátolhatják a működést. A szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás rajta kívül álló okok miatt bekövetkező hibái miatt.
7.  A weboldalon megjelenő adatok, hirdetések és álláshirdetések tartalmát minden esetben a megrendelő határozza meg, azok valóságtartalmáért kizárólag a megrendelő felelős. Ennek megfelelően a megrendelő köteles az adatokat olyan tartalommal és hivatkozásokkal a szolgáltató rendelkezésre bocsátani, amelyek a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak (szerzői jogok, adatvédelem, versenytilalom stb.) megfelelnek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy nyilvánvaló jogszabálysértés esetén a szolgáltató az ilyen adatokat figyelmen kívül hagyhatja, illetve törölheti. A megrendelő felelős minden olyan kárért vagy harmadik személyek által a szolgáltató ellen érvényesített igények teljesítéséért, amelyek a fent leírtak be nem tartásából adódnak.
8.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megjelenés és színtónus a különböző böngésző programok esetén eltérhet a megrendelt formátumtól. Ezekre a szolgáltató garanciát nem vállal.
9.  Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét a megrendelésétől számított 5 napon belül megfizeti, amelyet a szolgáltató a megfizetés után aktivál a weblapon.
10. Hibásan megjelentetett hirdetés, álláshirdetés esetén a szolgáltató vállalja, hogy a hirdetés , álláshirdetés megjelenését annyival hosszabbítja meg, amennyi ideig az hibásan megjelent, amennyiben az a szolgáltató hibájából jelent meg hibásan. A szolgáltatót semmilyen kártérítési, illetve egyéb kötelezettség nem terheli, a megrendelőtől átvett szolgáltatási díj után kamatfizetési kötelezettsége nincsen.
11.  A megjelenített állásajánlatokra a portál valamennyi látogatója jelentkezhet a hirdető által megadott e-mail címen, illetve a megadott elérhetőségeken.
12.  A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa megjelentetett ajánlatokat, illetve adatokat a szolgáltató a regisztrált álláskeresők felé hírlevél formájában továbbítsa.

A fenti felhasználási feltételek visszavonásig érvényesek.
Adatvédelmi azonosító: 04529-0001

Friss állásajánlatok
Feliratkozás
Kiemelt állásajánlatok